4LOVEs_for_Winter

‘STATION’ ช่องทางปล่อยเพลงออนไลน์ของ SM เดินหน้าอีกครั้ง เริ่มต้นใหม่ด้วย ‘STATION X’! เตรียมปล่อยเพลงแรกวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้!

สำหรับ ‘STATION X’ นั้น เป็นชื่อที่มีการเพิ่ม ‘X’ เข้ามา เพื่อสื่อถึง Collaboration หรือ การร่วมงานกัน ซึ่งจะมานำเสนอดนตรีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจาก ‘STATION’ นอกจากนี้ ยังได้เปลี่ยนจากการปล่อยเพลงตามซีซั่นมาเป็นการปล่อยเพลงเฉพาะตามโปรเจกต์…